Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts d'urgència social

Prestacions socials de caràcter econòmic, amb la finalitat de pal∙liar situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i també a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social.

Qui pot demanar aquests ajuts?

Qualsevol persona i/o unitat familiar de convivència que es trobi en una situació de dificultat socioeconòmica i que amb l’atorgament d'aquest ajut sigui possible contenir o evitar l'empitjorament de la situació de necessitat.

Les persona sol·licitant de les prestacions haurà de complir els següents requisits:

  1. Ser major de 18 anys, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el tràmit legal d’emancipació.
  2. Estar empadronat/da en el terme municipal de Vilafranca del Penedès. Es farà excepció a les persones acollides en recursos d’allotjament institucional  i els casos previstos en l’article 4 apartat 3 del present reglament.
  3. Que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant tingui una renda disponible per al primer membre, igual o inferior a l’IRSC (indicador de renda de suficiència establert per la Generalitat) mensual de l’exercici en curs. (Consulta la taula aquí)
  4. No disposar de béns immobles –diferents a l’habitatge habitual—, envers els quals es disposi de dret de propietat, possessió o usdefruit; ni bens mobles, rendes de l’activitat econòmica, o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l’ajut.
  5. No tenir accés a prestacions econòmiques atorgades per altres administracions que puguin cobrir la necessitat sorgida.
  6. No haver rebut per part d’aquesta Corporació en els darrers 3 mesos, prestacions  econòmiques regulades en el present reglament pel mateix concepte, a excepció feta de les convocatòries per lliure concurrència, els casos que requereixin renovar l’atenció de forma urgent i immediata o bé, aquelles casos en que persisteixi la situació de necessitat durant el primer atorgament de la prestació econòmica.
     
Com demanar aquests ajuts

1. Cal presentar una sol·licitud, acompanyada de la documentació específica que es tramitarà presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o telematicament a la web de tràmits de l’Ajuntament.

2. El personal tècnic dels Serveis Socials es posaran en contacte amb la persona sol·licitant per tal de realitzar una entrevista i valorar el seu cas particular.

3. Un cop revisada la documentació aportada i realitzada la valoració socioeconòmica, el personal tècnic informarà al sol·licitant de l'atorgació de l'ajut, si s'escau.

Què puc demanar?