Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Infància i adolescència

Des dels Serveis Socials es treballa per donar cobertura de les necessitats bàsiques d'infatns i adolescents en el marc familiar, escolar i del lleure.

La seva activitat principal és el tractament individualitzat, l’acompanyament de la persona i/o de la família en un procés de canvi cap a l’autonomia i la superació de les dificultats, problemàtiques i/o necessitats expressades pel nucli familiar o detectades pels professionals.

Objectius:

  • Detectar i prevenir les situacions de risc d'exclusió social.
  • Elaborar el diagnòstic social i plans d’intervenció de millora.
  • Informar, orientar i assessorar.
  • Aplicar el tractament de suport a persones, famílies o grups.
  • Gestionar, tramitar i fer el seguiment de programes, recursos i prestacions que requereixin la seva intervenció.
  • Derivar i coordinar amb els serveis socials d'atenció bàsica i especialitzada.
Accessibilitat