Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Persones amb dependència i capacitats diverses

Qualsevol actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat ha de perseguir l'objectiu que tota persona desitja i anhela, que és assolir la seva autonomia personal i participació efectiva en societat.

Aquest concepte d'autonomia personal ens ha de portar a entendre la discapacitat com a diversitat, tant per la persona implicada com pel seu entorn. Cal veure a la persona en tota la seva dimensió, en les seves potencialitats i no només en les seves carències. Això també comporta un canvi de rol de les persones amb discapacitat que han d'assumir la responsabilitat de la seva pròpia vida i no conformar-se en ser beneficiàries de les decisions que prenen altres, és a dir, lluitar per assolir el grau de ciutadans i ciutadanes amb plenitud de drets i deures.

Equip d’atenció a la Dependència^

L'Equip d'Atenció a la Dependència (EAD) atén de manera especialitzada les persones que pateixen situacions de dificultat en l'autonomia personal i que es reflecteix en el desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. 

La funció d’aquest equip ve determinada per la Llei Estatal de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei 39/2006, de 14 de desembre). Les prestacions i quanties econòmiques que s’ofereixen vindran determinades pel grau de discapacitat i la capacitat econòmica de la persona sol·licitant. 

El programa garanteix el sistema d’autonomia per a les persones en situació de dependència mitjançant l’elaboració del PIA, que cal elaborar un cop rebuda la resolució de grau i nivell. La valoració del grau de dependència la fa el Servei de Valoració d’Atenció a la dependència (SEVAD) depenent de la Generalitat de Catalunya.

Capacitats diverses^

Qualsevol actuació en l'àmbit de les persones amb discapacitat ha de perseguir l'objectiu que tota persona desitja i anhela, que és assolir la seva autonomia personal i participació efectiva en societat.

Aquest concepte d'autonomia personal ens ha de portar a entendre la discapacitat com a diversitat, tant per la persona implicada com pel seu entorn. Cal veure a la persona en tota la seva dimensió, en les seves potencialitats i no només en les seves carències. Això també comporta un canvi de rol de les persones amb discapacitat que han d'assumir la responsabilitat de la seva pròpia vida i no conformar-se en ser beneficiàries de les decisions que prenen altres, és a dir, lluitar per assolir el grau de ciutadans i ciutadanes amb plenitud de drets i deures.

Accessibilitat