Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Catàleg d'ajuts municipals

Tenint present la diversitat d'ajuts i avantatges que es poden oferir a les persones titulars de la Targeta acreditativa de la discapacitat, us detallem els ajuts que s’ofereixen des de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en cadascun dels diferents àmbits.

Hisenda^

 • Bonificació en l’IBI. Segons l’Ordenança fiscal 26, Sobre l’Impost de Bens Immobles. Art 5 punt 4.- “ Tindran dret a una bonificació del 90% de la quota íntegra de l’impost els subjectes passius que ostentin la condició de titular de família nombrosa amb títol acreditatiu, sempre que l’immoble de que es tracti constitueixi l’habitatge habitual de la família i els seus membres hi estiguin empadronats. La bonificació exigeix que la base liquidable anual a efectes de l’IRPF de tots els membres sumats de la unitat familiar no superi els límits econòmics segons el barem i el nombre de fills. Aquests límits d’ingressos del barem no s’apliquen si almenys un dels membres de la família nombrosa té una discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 33%”.
 • Exempció de l’impost de tracció mecànica. Segons l’Ordenança fiscal 27 sobre l’Impost de vehicles de tracció mecànica. Art. 4t punt g): "Estaran exempts d’aquest impost els vehicles matriculats a nom de persones amb discapacitat amb grau igual o superior al 33% per al seu ús exclusiu, als quals s’aplicarà l’exempció mentre es mantinguin les dites circumstàncies, tant els vehicles conduïts per persones amb discapacitat com els destinats al seu transport".

Educació^

 • Puntuació en el barem en la convocatòria d’ajuts econòmics per a l’assistència a Casals d’Estiu
  Les sol·licituds puntuen en funció del que marquen les Bases reguladores de les subvencions. Per un grau de discapacitat igual o superior al 33% de l’infant per al qual es demana la subvenció s’obtenen 2 punts, i per una discapacitat igual o superior al 33% d’un membre de la unitat familiar diferent de l’infant per al qual es demana la subvenció s’obté 1 punt. La suma de punts per tots els conceptes del barem fa que obtinguis una subvenció per un número més gran o més petits de setmanes de Casal d’estiu.
 • Puntuació en la quota a pagar a les Llars d’infants Municipals. Regulat a l'Ordenança fiscal 42. Ordenança general reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Vilafranca del PenedèsApartat 42.3. per l’Escolarització en les Llars Municipals d’Infants. En el càlcul de les quotes de les llars d’infants, on s’aplica la tarifació social,  es preveu 0,3 unitats més en cas que hi hagi una persona amb discapacitat dins la unitat familiar. Això fa que la renda equivalent sigui menor i la quota a pagar es pugui situar en un tram de renda més baix.
 • Puntuació en la quota a pagar a l’Escola Municipal d’Art: Arsenal (EMA) En el càlcul de les quotes de l’EMA, s’aplica la tarifació social, on es preveu que a les famílies amb algun membre amb una discapacitat igual o superior al 33 % se’ls afegirà 0,3 unitats. Això fa que la renda equivalent sigui menor i la quota a pagar es pugui situar en un tram de renda més baix. Consulta els preus públics en aquest enllaç

Cultura^

 • Descompte del 50% a les persones amb discapacitat amb 1'acompanyant.
 • Descompte del 50% de les quotes per visites guiades a les persones amb discapacitat i l’acompanyant que ho acreditin degudament. Regulat en l’Ordenança de preus públics 42. punt 6. Per assistència a activitats artístiques i culturals que es realitzin en el Teatre Municipal Cal Bolet o que estiguin realitzades per la Regidoria de cultura o l’Ajuntament.
 • Descompte del 50% de les tarifes, a les persones titulars del Carnet Blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.

*Preus regulats en l'Ordenança fiscal 42. Ordenança general reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Apartat 42.6

Esports^

 • Descompte del 50% sobre les tarifes per activitats individuals a les persones titulars del Carnet Blanc de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

*Preus regulats en l'Ordenança fiscal 42. Ordenança general reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès. Apartat 42.4.

Infància i joventut^

 • Descompte del 15% en el preu de la pernoctació a l’Alberg Municipal de Joventut que els correspongui segons les edats. Per a persones amb reconeixement de discapacitat igual o superior al 33%. 

*Preus regulats en l'Ordenança fiscal 42. Ordenança general reguladora dels preus públics de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès Apartat 42.7.

Mobilitat^

 • Gratuïtat a l’hora d’utilitzar el servei de bus urbà per a les persones que pateixen problemes de mobilitat o algun tipus de discapacitat, i per a les persones de 65 anys o més. Cal adreçar-se a les oficines de l’Espai Bus del carrer Pere III el Gran, 26 de Vilafranca del Penedès.
 • Reserva d’estacionament exclusiva (amb número de matrícula del vehicle) prop del seu domicili o lloc de treball, per a les persones amb una discapacitat del 65% o superior. Per sol·licitar-la cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de la planta baixa de l’Ajuntament de Vilafranca al carrer de la Cort, 14.
 • Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda. Per sol·licitar-la cal adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca, al carrer de la Cort, 14, de Vilafranca del Penedès

Serveis socials^

 • Accés al Carnet blanc per a persones empadronades al municipi de Vilafranca del Penedès majors de 65 anys o persones amb el reconeixement de grau de discapacitat igual o superior al 65% per part de la Generalitat de Catalunya.

Subministraments i altres serveis  ^

 • En la brossa, segons l’Ordenança 6 de la Taxa de recollida de brossa. Art.7è.c), les persones fins a 30 anys amb discapacitat igual o superior al 33% i/o persones a partir de 31 anys amb discapacitat igual o superior al 65%, la renda per càpita imputable a aquestes persones es calcularà afegint un 50% més al valor del mòdul de renda per càpita.
 • En el subministrament de l’aigua, segons l’Ordenança 31 de Tarifa pel subministrament d’aigua potable i servei de clavegueram “Art. 5 ...el cànon social que estableix l’Agència Catalana de l’Aigua, a aquelles persones que tinguin concedit aquest cànon social se’ls aplicarà automàticament la tarifa social de l’aigua. Així mateix, podran gaudir d’una ampliació de blocs de consum de la tarifa domèstica les unitats familiars de més de 3 persones i les unitats familiars amb persones amb grau de disminució superior al 75%, que computaran com a dues persones”.
Accessibilitat