Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajut per necessitats bàsiques

S'entén com a necessitats bàsiques les relacionades amb alimentació, lactància i de subsistència com la higiene.

Aquest ajut és una prestació en espècie amb quantia fixa, d'assignació quinzenal i amb un màxim de valor anual de 1.800 euros.

El termini de presentació de sol·licituds està obert durant tot l’any.

Documentació general necessària per demanar l'ajut:

 1. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.
 2. Document d’identificació del sol·licitant (DNI, NIE...)
 3. Justificants econòmics i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a documentar la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 
 • Qualsevol justificant admès en dret  de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als 3 mesos anteriors.
 • En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar.
 • Declaració de responsabilitat en la que es faci constar: 
  • Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
  • Que ha procedit a la justificació de les ajudes incloses en el Reglament Municipal Regulador de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
  • Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual.
Presentació de sol·licituds

Podeu sol·licitar aquesta ajuda de forma presencial a: 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Adreça: Cort, 14 (Ajuntament de Vilafranca)
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938920358
o a través del següent formulari: cita prèvia

I també podeu fer la sol·licitut de forma telemàtica a:

Seu electrònica

Rebost Solidari

El Rebost Solidari és un projecte de l'Associació Ressò que té com a principal objectiu donar suport a la cobertura de les necessitats bàsiques d'alimentació mitjançant el treball conjunt i coordinat entre diverses entitats del municipi de Vilafranca del Penedès. El recurs es destina a persones i famílies amb una situació d'ingressos econòmics molt limitats o sense ingressos, empadronades o residents al municipi.

El lliurament d'aliments es realitza un cop cada dues setmanes aproximades i s’aplica per una durada entre 1 a 8 mesos, que s’apliquen segons valoració tècnica i poden ser prorrogables depenent de l'evolució de la situació. En situacions d'especial dificultat per dirigir-se al Rebost, s'estudiarà mitjançant valoració tècnica la possibilitat de fer lliuraments a domicili promoguts per l'Associació El Turó.

Per sol·licitar aquest ajut cal adreçar-se als Serveis Socials o a la Regidoria de Gent Gran, en el cas de les persones més grans de 65 anys.

Accessibilitat