Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Atenció socioeducativa

Aquest ajuts destinats a prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social i que s’associïn a un pla d’intervenció social realitzat pels equips bàsics d’atenció social. Contemplen l'atenció socioeducativa als infants en 4 modalitats:

 • Ajudes per a l’escolarització a l’educació infantil 0-3 anys
 • Ajudes per a material escolar, llibres i d’altres de l’activitat educativa. 
 • Ajudes puntuals per a menjador escolar complementàries a la convocatòria de beques del sistema educatiu. 
 • Ajudes per a activitats socioeducatives i de lleure tant al llarg del curs escolar com en període de vacances.

Documentació general necessària per demanar l'ajut:

 1. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.
 2. Document d’identificació del sol·licitant (DNI, NIE...)
 3. Justificants econòmics i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a documentar la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 
 • Qualsevol justificant admès en dret  de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als 3 mesos anteriors.
 • En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar.
 • Declaració de responsabilitat en la que es faci constar: 
  • Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
  • Que ha procedit a la justificació de les ajudes incloses en el Reglament Municipal Regulador de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
  • Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual.
Presentació de sol·licituds

Podeu sol·licitar aquesta ajuda de forma presencial a: 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Adreça: Cort, 14 (Ajuntament de Vilafranca)
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938920358
o a través del següent formulari: cita prèvia

I també podeu fer la sol·licitut de forma telemàtica a:

Seu electrònica

Accessibilitat