Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Manteniment de l'habitatge

Són ajuts per garantir els subministraments bàsics (aigua, gas i electricitat) i el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas en l’habitatge habitual.

També es pot sol·licitar per fer front a la pèrdua temporal o permanent d’habitatge per desnonament, llançaments, ruïna, higiene, catàstrofe o altre causes de força major com:

 • Carència o insuficiència de recursos econòmics per al manteniment de l’habitatge habitual i/o de les despeses derivades del mateix.
 • Lloguers endarrerits i ajudes pel lloguer de l’habitatge habitual, quan existeixin garanties de continuïtat en la mateixa.
 • Despeses puntual per a facilitar l’accés o manteniment de l’habitatge: avançament de primera mensualitat, etc.
 • Ajuts per la taxa de recollida d'escombraries, pel rebut de l'aigua i per l'IBI. Tràmit de convocatòria annual

Documentació general necessària per demanar l'ajut:

 1. Sol·licitud d’ajuda, segons model normalitzat, degudament complimentat.
 2. Document d’identificació del sol·licitant (DNI, NIE...)
 3. Justificants econòmics i altra documentació que els tècnics considerin necessària per a documentar la situació econòmica de la unitat familiar de convivència: 
 • Qualsevol justificant admès en dret  de la totalitat d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar de convivència corresponents als 3 mesos anteriors.
 • En el cas de no disposar dels justificants, caldrà aportar una declaració jurada d’ingressos de la unitat familiar.
 • Declaració de responsabilitat en la que es faci constar: 
  • Que no ha rebut ajudes pel mateix destí d’altre organisme, públic o privat. En cas contrari, haurà d’indicar les que hagi sol·licitat i l’import de les rebudes.
  • Que ha procedit a la justificació de les ajudes incloses en el Reglament Municipal Regulador de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social i concedides per aquest Ajuntament i, en cas contrari, indicar les ajudes pendents de justificar i la causa que ho motiva.
  • Que no posseeix bens mobles o immobles, diferents de l’habitatge habitual.
Presentació de sol·licituds

Podeu sol·licitar aquesta ajuda de forma presencial a: 

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)
Adreça: Cort, 14 (Ajuntament de Vilafranca)
Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon 938920358
o a través del següent formulari: cita prèvia

I també podeu fer la sol·licitut de forma telemàtica a:

Seu electrònica

 

Accessibilitat