Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Habitatge social

Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social (PRHFS)^

El Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb Finalitat Social, mitjançant el sistema de cessió temporal, és una iniciativa municipal transversal que abasta tres serveis: Urbanisme, Foment de l’Ocupació i Serveis Socials.

Imatges d'una cuina abans i després de la rehabilitació.

Els objectius del PRHFS són recuperar per l’ús ciutadà habitatges buits del parc construït de la ciutat, la creació de llocs de treball, formació, i l'apoderament de l’acció social en matèria d'emergència residencial.

El programa s’articula al voltant de la rehabilitació i la cessió d’habitatges de propietat privada desocupats i en mal estat de conservació, cedits a través de convenis amb la propietat, amb la finalitat de destinar-los a lloguer social amb caràcter temporal. La rehabilitació de l’habitatge es duu a terme a través d’un programa de dinamització laboral i lluita contra l’atur, que ocupa i capacita a persones aturades.

El programa va dirigit a famílies i persones en risc d’exclusió social donant especial atenció a  aquelles famílies amb infància en situació de risc.

Habitatges amb finalitat social^

L’Ajuntament de Vilafranca gestiona un parc d’habitatges amb finalitat social per fer front a l’emergència residencial i es dóna prioritat a les famílies que tenen menors a càrrec i que estan en precarietat econòmica.

Els habitatges procedeixen de programes o iniciatives diferents: Propietat de l’Ajuntament de Vilafranca, del Programa de Rehabilitació d’habitatges, d’entitats bancàries, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o de fundacions.

També és disposa d’habitatges tutelats/supervisats, que són unitats residencials que acullen a un nombre reduït de persones, les quals comparteixen habitatge i tasques derivades de la convivència. Són equipaments socials d’allotjament, amb alguns serveis comuns, per persones amb problemes greus d’allotjament.

Els habitatges estan vinculats al Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD).

També es disposa d’habitatges per al programa d’urgències. Tenen la capacitat suficient per assistir a dues famílies simultàniament i permet pal·liar l’estrès de trobar-se sense habitatge.

Destaquem que l’ajuntament destina un nombre important d’habitatges a gent gran. L’activitat principal és donar cobertura en habitatges a aquelles persones més grans de 65 anys que es troben en una situació d’emergència residencial, que presenten pèrdua d’habitatge, ja siguin per habitatges no adequats, lloguers molts alts o llançaments.

Servei d’Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH)^

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Diputació de Barcelona van acordar l’establiment d’un Servei d’Intermediació en Deutes de l'Habitatge (SIDH) i d’un Servei d’Atenció a la Ciutadania (SAC), formalitzats mitjançant conveni de data 21 d’octubre de 2013

El SIDH és un servei  gratuït que ofereix informació, assessorament i intermediació per a les persones o famílies que tenen problemes per pagar el deute hipotecari del seu habitatge habitual. El SIDH està adscrit a l’Àrea de Serveis a les Persones i Promoció Social d’aquest ajuntament.

L’Objectiu d’aquest servei és evitar, en la mesura possible, la pèrdua de l’habitatge per causes d’impagament de préstecs hipotecaris.

Amb l’assessorament d’una lletrada de l’ICAB, es fa una proposta per a l’entitat financera,  es valida per l’ICAB, s’envia a OFIDEUTE (Agencia de l’Habitatge de Catalunya), que serà la responsable de negociar la proposta a l’entitat financera. L’entitat financera corresponent respon a Ofideute o a l’usuari/a per determinar la viabilitat de la proposta.

El temps que hauria de passar en aquest procés, des de que les persones són ateses per l’advocat i la resposta de l’entitat financera,  no hauria de ser superior a tres mesos.

 

Contacte:

Carrer de Santa Maria, 2 1a planta - 08720 Vilafranca del Penedès
Telèfon 938 920 358 - sacvilafranca@diba.cat
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 10h a 14

Accessibilitat