Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Ajuts municipals al lloguer

SOL·LICITUD FORA DE TERMINI

L’Ajuntament de Vilafranca convoca subvencions per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts són:

  • Joves entre 18 i 35 anys.
  • Pensionistes majors de 60 anys.
  • Famílies monoparentals
  • Persones amb càrregues familiars.
  • Persones amb certificat de discapacitat
  • Persones en situació d’atur.
  • Persones provinents de desnonaments i execucions hipotecàries.
  • Famílies nombroses.

Convocatòria de subvencions municipals per als contractes de lloguer^

​​​​​​Cal que l'habitatge s'hagi llogat dins el període de l'1 de gener de 2019 al 31 de desembre de 2019. 
Cal que les persones signants a la sol·licitud estiguin empadronades i resideixin efectivament i de forma continuada a Vilafranca del Penedès, durant un mínim de 5 anys anteriors a la presentació de la sol·licitud o 15 anys  discontinus.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 14 d’agost de 2020
Presentació de sol·licituds:

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:
- Full de domiciliació bancària.
- Contracte de lloguer.
- Informe vida laboral (*).
- Volant d'empadronament de la persona sol.licitant i de la unitat de convivència (*).
- Certificat d'ingressos de tots els membres de la unitat familiar. Última declaració IRPF (*).
- Original del DNI o NIE de totes les persones de la unitat de convivència (*).

Altra documentació original, que caldrà aportar segons cada cas:
- Persones en situació d’atur: certificat del SOC acreditatiu d’inscripció com a demandant d’ocupació, que haurà de ser, com a mínim, anterior a 6 mesos a la data de sol·licitud.
- Persones provinents de desnonaments: Sentència judicial i documentació acreditativa
- Acreditació de grau de discapacitat superior al 33 %, dependència o incapacitat permanent, de tots els membres de la unitat familiar (*).
- Acreditació de família monoparenta (*).
- Acreditació de família nombrosa (*).
- Certificat de prestacions o subsidis d’atur, expedit pel Servei Públic d’Ocupació (SOC) (*).
- Certificats de pensions/prestacions (*).
 

Accessibilitat