Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Comissió Municipal d'Habitatge

La Comissió Municipal de l’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès és de caràcter consultiu, per assessorar, informar i formular propostes en les matèries relacionades amb la promoció i rehabilitació de l’habitatge social, el lloguer de l’habitatge, la intermediació en deutes de l’habitatge, consum i lloguer social obligatori, entre d’altres

L’àmbit de treball, debat i estudi de la Comissió Municipal de l’Habitatge se centrarà principalment en el conjunt de responsabilitats, potestats, activitats i competències que té assignades l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en l’àmbit de habitatge.

Funcions^

 • Rebre informació periòdica de l’Ajuntament de Vilafranca sobre les qüestions més rellevants que afecten a l’habitatge a Vilafranca del Penedès.
   
 • Formular propostes per a resoldre els problemes i els reptes que afecten aquest sector des del punt de vista de les competències i activitats municipals, i col·laborar en la promoció de plans i programes municipals d’habitatge.
   
 • Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten a l’habitatge sobre matèries de competència municipal.
   
 • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació a polítiques d’habitatge perquè puguin ser tinguts en compte a l’hora de prioritzar actuacions i, si s’escau, destinar recursos en l’àmbit de l’habitatge.
   
 • Informar prèviament els plans municipals, les Ordenances i els Reglaments  amb incidència directa en l’àmbit de l’habitatge.
   
 • Informar sobre iniciatives municipals de foment, ajut i subvenció en els àmbits de competència de la Comissió i formular propostes de subvenció per a la concessió de subvencions municipals per a facilitar l’accés a l’habitatge de lloguer o social; i  a les entitats que tinguin per objectiu informar, assessorar i donar suport als col·lectius vulnerables, en els aspectes relacionats amb l’habitatge de Vilafranca (processos d’execució hipotecària, pobresa energètica, ...).
   
 • L’estudi d’accions de promoció de l’habitatge social a Vilafranca.

Composició^

 • President o presidenta:
  El regidor o regidora d’habitatge.
   
 • Vicepresident o vicepresidenta:
  El regidor o regidora de Serveis socials.
   
 • Vocals:
  - Una persona representant de cada grup municipal de l’Ajuntament, a proposta dels mateixos grups, que podrà tenir o no la condició de regidor o regidora.
  - Tècnics i/o tècniques responsables d’habitatge i, puntualment, aquelles persones tècniques i professionals la presència de les quals es consideri oportuna per part de la Comissió.
   
 • Funcions de secretaria:
  Una persona amb dependència funcionarial o laboral de l’Ajuntament.