Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Consell Municipal de Serveis Socials

És l'òrgan de participació sectorial de caràcter consultiu de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès per assessorar-lo i formular informes i/o propostes en les matèries relacionades amb els serveis socials bàsics.

Membres^

 • President/a - Regidor/a de Benestar Social 
 • Un/a representant del grup municipal CIU 
 • Un/a representant del grup municipal PSC
 • Un/a representant del grup municipal CUP
 • Un/a representant del grup municipal ERC
 • Un/a representant del grup municipal Vilafranca en Comú
 • Un/a representant del grup municipal PP
 • Tres persones representants de l’àmbit de les entitats prestadores de serveis socials.
 • Dues persones representants de la Comissió pel Benestar de les Persones amb Discapacitat.
 • Dues persones representants de la Comissió pel Benestar de la Gent Gran.
 • Un/a representant del Col.legi de treballadors socials de Catalunya.
 • Un/a representant del Col.legi d’educadors socials de Catalunya.
 • Quatre persones representants de l’àmbit social i econòmic de la ciutat a proposta de les entitats empresarials, econòmiques, les organitzacions sindicals i veïnals.
 • Un/a tècnic/a  responsables de Serveis Socials Bàsics
 • Un/a secretari/a amb dependència funcionarial o laboral de l’Ajuntament..

Funcions^

 • Rebre informació periòdica de l’Ajuntament de Vilafranca sobre les qüestions més rellevants que afecten a l’atenció social a les persones a Vilafranca del Penedès.
   
 • Formular propostes per a resoldre els problemes i els reptes que afecten aquest sector des del punt de vista de les competències i activitats municipals, i col·laborar en la promoció de plans i programes municipals dels serveis socials .
   
 • Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament, en tot allò que es refereix als temes que afecten a l’atenció social a les persones, la qualitat de vida i al benestar de la ciutadania sobre matèries de competència municipal.
   
 • Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb la prestació dels serveis públics de serveis socials bàsics perquè puguin ser tinguts en compte a l’hora de prioritzar actuacions i, si s’escau, destinar recursos en l’àmbit de l’atenció social a les persones.
   
 • Informar prèviament els plans municipals, les Ordenances i els Reglaments  amb incidència directa en l’àmbit dels serveis socials. També,  participar en la definició de polítiques  socials i en la determinació i la priorització dels problemes d’atenció social a les persones.
   
 • Informar sobre iniciatives municipals de foment, ajut i subvenció en els àmbits de competència del Consell, i formular propostes de subvenció a les entitats de treball social de Vilafranca.
   
 • L’estudi d’accions de promoció de Vilafranca en l’àmbit de l’atenció a les persones, en especial infància i adolescència, gent gran, persones amb discapacitat i d’altres que siguin d’acord majoritari al si del Consell.
   
 • Fomentar l’operativitat en les coordinacions i les intervencions de les administracions, les entitats privades i la iniciativa social i mercantil a  Vilafranca del Penedès, tot seguint un seguint i una avaluació dels processos de treball en l’atenció a les persones.

Marc Jurídic^

El Consell Municipal de Serveis Socials es crea a l’empara d’allò que estableixen els articles 62,63 i 64 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i els articles 49 i 54 de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, així com del que disposa l’article 24 del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials.

Accessibilitat