Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Tractament i seguiment social a famílies

L’àmbit d'atenció a la infància, adolescència, família i gent sola és un servei d'atenció a les famílies i en especial als infants, adolescents i joves. Es treballa des dels Serveis Socials la cobertura de les necessitats bàsiques i prevenció en la intervenció dins el marc familiar, escolar i del lleure.

La seva activitat principal és el tractament individualitzat, l’acompanyament de la persona i/o de la família en un procés de canvi cap a l’autonomia i la superació de les dificultats, problemàtiques i/o necessitats expressades pel nucli familiar o detectades pels professionals. En determinades problemàtiques es realitza un treball grupal i/o en xarxa.

Objectius

  • Detectar i prevenir les situacions de risc d'exclusió social.
  • Elaborar el diagnòstic social i plans d’intervenció de millora.
  • Informar, orientar i assessorar.
  • Aplicar el tractament de suport a persones, famílies o grups.
  • Gestionar, tramitar i fer el seguiment de programes, recursos i prestacions que requereixin la seva intervenció.
  • Derivar i coordinar amb els serveis socials d'atenció bàsica i especialitzada.
Accessibilitat