Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Dependència

El Sistema per a l’autonomia i l’atenció a la dependència es constitueix amb l’objectiu de promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i la protecció a les persones en situació de dependència a tot el territori de l’Estat espanyol amb la col·laboració i la participació de totes les administracions públiques en l’exercici de les seves competències. El Sistema, a més, es configurarà com una xarxa d’utilització pública que integra, de forma coordinada, centres i serveis, públics i privats degudament acreditats.

El Programa de la Dependència és el que garantirà el sistema d’autonomia per a les persones en situació de Dependència mitjançant l’elaboració del PIA.

El PIA és el Programa Individual d’ Atenció que segons la llei 39/2006 cal elaborar un cop rebuda la resolució de grau i nivell. Aquest, tindrà en compte l’estudi dels aspectes Socials i de l’entorn de la persona sol·licitant, la seva capacitat econòmica, les seves preferències, necessitats, així com la disponibilitat de recursos alhora d’acordar els Serveis o prestacions més adients a la seva situació personal.

La llei defineix a l’article 114 que els Serveis del catàleg tindran caràcter prioritari. 

Àmbit d’actuació^

Població en general amb grau de dependència valorat des de Servei de Valoració d’Atenció a la dependència depenent de la Generalitat de Catalunya.

Objectius^

  • Promoure l’autonomia personal i garantir l’atenció i la protecció a les persones en situació de dependència, mitjançant l’elaboració del PIA.
  • Analitzar la situació personal i familiar de la persona dependent.
  • Valorar la cura i atenció que rep la persona dependent. ( valoració de la capacitat del cuidador, entorn...)
  • Elaborar el diagnòstic social 
  • Elaborar un Informe Social.
  • Adjudicar un Servei  i/o Prestació, segons les necessitats de la persona.
  • Elaborar el Pla de treball i Seguiment d’aquest.
  • Registrar i Analitzar les  Dades informàticament.

Més informació:^

Accessibilitat