Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Drets i deures

La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya promoguda pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i pel Consell de la Gent Gran de Catalunya, neix com a compliment dels compromisos presos a partir del 4t Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, de les recomanacions del Llibre Blanc de la Gent Gran Activa i el Llibre Blanc de la Gent Gran amb Dependència.
Respon a les indicacions i els objectius plantejats al Pla Estratègic de la Segona Assemblea Mundial de l'Envelliment.

La carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya es redacta també amb la participació de les associacions de gent gran, dels consells consultius de gent gran dels consells comarcals, de col·legis professionals, universitats, institucions i persones expertes en matèria de gent gran. La Carta es fonamenta en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola, la Declaració dels Drets Humans -la Declaració dels Drets Humans per a les persones d'edat- els principis sobre els drets de les persones d'edat definits per les Nacions Unides - i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea.

La Carta es construeix sobre el concepte de l'autonomia personal, entesa com el dret de ser lliures en la presa de decisions, de mantenir el propi projecte de vida des la identitat personal, així com des de la responsabilitat de complir els compromisos adquirits lliurement en l'exercici de la ciutadania.

Dels cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits als documents dels Drets Humans per a les persones d'edat, els principis de dignitat, independència i autorealització fan referència a la vessant més individual i personificable de l'ésser humà. En la mesura que hom rep assistència i que s'implica des de la participació, es facilita l'assoliment dels principis més individuals. Els principis d'assistència i participació ens permeten assolir l'autorealització personal, basada en la independència, per aportar-nos qualitat i dignitat humana.

La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran de Catalunya és un document viu que permet plantejar una revisió continuada, una tasca d'informació sobre els drets de la gent gran de Catalunya que afavoreixi la conscienciació sobre les responsabilitats de les persones grans des del civisme per construir la societat catalana d'avui i de demà. Una carta que s'inscriu en la filosofia de construir Un País per a Totes les Edats, on les persones grans som ciutadans de ple dret i tenim els mateixos drets i deures que la resta de la ciutadania.

Finalment, aquesta carta reclama que entre tots, des del civisme i des del compromís personal i col·lectiu, fem una societat participativa i democràtica, on es donin oportunitats a totes les edats i en la qual no es produeixin situacions de discriminació.

Principi de participació^

Que preveu que, en una Societat per a Tothom, les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les polítiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres generacions, i que aquest principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació. 

Drets 
Les persones grans tenim el dret

 • 1r: a exigir que la nostra participació sigui reconeguda en tant que formem part de la societat amb els mateixos drets i deures que qualsevol altre ciutadà.
 • 2n: a rebre, de les administracions, suport econòmic que faciliti la participació activa i comunitària, i potenciï les activitats intergeneracionals en una societat per a totes les edats.
 • 3r: a la informació, orientació i formació permanent, com a eines de participació en un món en canvi constant, així com a implicar-nos de forma significativa en la vida cultural, laboral, social i política, i en la presa de decisions mitjançant els òrgans que es considerin oportuns.
 • 4t: a tots els drets polítics reconeguts per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Constitució Espanyola i per la Carta de Drets Fonamentals de la Ciutadania Europea: drets de reunió, manifestació, participació en afers públics, participació en eleccions, en la vida política i sindical, i també al dret de ser elegits/des, al dret de vaga, de petició individual o col•lectiva i al dret d'associació.
 • 5è: a demanar que es tinguin en compte l'experiència i el coneixement, i que es promoguin accions encaminades a potenciar la nostra implicació i la nostra participació en la societat, i la prestació de serveis a la comunitat des de les oportunitats que ens ofereixen el voluntariat, la solidaritat i el civisme. 


Deures
Les persones grans tenim el deure

 • 1r: de fer arribar a altres generacions més joves els nostres coneixements i les nostres experiències. Des del lloc de treball, l'associacionisme i el voluntariat, podem mantenir el compromís cívic en una societat per a totes les edats.
 • 2n: de donar a conèixer a tota la societat les necessitats, demandes i actuacions especifiques de les persones grans, promovent les relacions intergeneracionals des de la implicació social i personal.
 • 3r: de formar-nos davant la necessitat de fer front als nous reptes i realitats de les constants evolucions socials.
 • 4t: de participar democràticament en els afers públics.
 • 5è: de promoure la ciutadania mitjançant la defensa dels drets de totes les persones.

Principi d'assistència^

Que declara que les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i hem de gaudir dels drets humans i fonamentals, tant en la pròpia llar com si residim en centres d'atenció o institucions.

Drets
Les persones grans tenim el dret

 • 1r: a la prestació de serveis de qualitat que ens assegurin el benestar econòmic, psicològic, social, sanitari, assistencial, jurídic, cultural, formatiu i d'oci.
 • 2n: al desplegament, per part de les administracions, d'accions i programes, amb dotacions econòmiques, dirigits a donar suport a les famílies amb una persona gran a càrrec, a fi que aquesta pugui seguir vivint en l'entorn familiar i rebent el suport efectiu de la família, des de la suficiència, l'ètica i la qualitat.
 • 3r: a la suficiència econòmica amb pensions adequades, periòdicament actualitzades, a les prestacions de la seguretat social, segons el grau de necessitat, així com i a poder gaudir de programes de crèdit i estalvi.
 • 4t: a ser informades sobre drets i deures propis en relació amb la salut, a gaudir dels beneficis de programes de prevenció, d'investigació i de programes de nutrició i higiene bàsiques adequades a la situació personal, així com a no ser discriminades per causa de l'edat a les llistes d'espera d'atenció mèdica o en els processos de rehabilitació.
 • 5è: a accedir a programes d'assistència i rebre els suports necessaris per mantenir l'autonomia i cobrir les necessitats en situacions de dependència física, psíquica i/o financera; i també en situacions de maltractament i terminalitat, des d'una avaluació sistemàtica.
 • 6è: a una assistència des dels serveis socials i sociosanitaris, suficient, ètica, coordinada, de qualitat i personalitzada; a ser atesos per professionals ben preparats, i en nombre suficient, i a participar tant en les decisions com en el disseny sobre la pròpia provisió de cures.
 • 7è: a disposar d'assistència jurídica, rebre assessorament, ser representades, aconsellades i defensades en un procés judicial, i a alternatives de mediació i resolució de conflictes; a la tutela judicial efectiva i que, en casos d'incapacitació, ens sigui nomenat un tutor/a i/o guardador/a de fet que vetlli per la persona i els seus béns. A que la incapacitació sigui revisada periòdicament i pugui ser revocable.

Deures
Les persones grans tenim el deure

 • 1r: de fer un ús solidari i responsable dels recursos comunitaris i en el compliment de les obligacions fiscals tributàries i a contribuir a la sostenibilitat i equitat del sistema.
 • 2n: d'implicar-nos, des de la capacitat, en processos de millora personal en el creixement de la pròpia autonomia.
 • 3r: de denunciar aquelles situacions de desigualtat que vulnerin els principis d'assistència, així com de mantenir actituds per combatre-les i eliminar-les.

Principi d'autorealització^

Definit des de l'entesa que les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les pròpies potencialitats a partir de l'accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d'oci i temps lliure en la societat.

Drets
Les persones grans tenim el dret

 • 1r: a desenvolupar plenament les nostres potencialitats en la societat, mantenint un procés de formació i creixement al llarg de tota la vida, de desenvolupar projectes propis d'oci, de lleure, de participació ciutadana i de voluntariat.
 • 2n: a la llibertat de comunicació i al respecte a la nostra capacitat d'autogestió, així com a l'expressió dels propis desigs i a l'elecció voluntària i lliure de participar en la vida social , econòmica i cultural, ja sigui en un àmbit rural o urbà.
 • 3r: a la lliure convivència segons l'opció personal, sense discriminació de cap causa, així com a les relacions íntimes.
 • 4t: a desenvolupar entorns accessibles que facilitin la nostra autorealització així com a gaudir de mecanismes d'accés a la informació i a les noves tecnologies, com a elements afavoridors del desenvolupament personal.

Deures
Les persones grans tenim el deure

 • 1r:  de mantenir-nos actives en la societat, de mantenir les nostres capacitats, d'afavorir el desenvolupament social i comunitari, a nivell familiar, cívic i institucional. De mantenir uns rols que afavoreixin el benestar personal i la construcció de la societat des del civisme.
 • 2n: de manifestar-nos actives en processos informatius i formatius adreçats a la millora de la pròpia qualitat de vida a tots nivells (alimentació, assistència, habitatge, economia, aspectes legals, cultura, oci,...), així com d'implicar-nos en el disseny de polítiques i accions que facin possible una societat per a totes les edats.
 • 3r: de respectar la intimitat aliena.

Principi d'independència^

Que inclou l'accés a alimentació, aigua, habitatge, vestit i atenció sanitària adequats,. i a l'oportunitat de treball remunerat i l'accés a la capacitació i l'educació.

Drets
Les persones grans tenim el dret

 • 1r: a elegir el lloc de vida, a l'accés a l'alimentació, l'habitatge, el vestit i l'atenció a la salut, adequats i de qualitat.
 • 2n: a gaudir de l'oportunitat de treballar i obtenir ingressos sense discriminacions, a prendre decisions en l'àmbit laboral, a la jubilació flexible segons capacitat, coneixement i experiència i a la jubilació anticipada.
 • 3r: a obtenir, de la societat civil, opcions de participació, des de la igualtat d'oportunitats a nivell social i cultural, que permetin exercir, de forma voluntària, la llibertat de pensament, opinió i expressió i el dret a la lliure elecció.
 • 4t: a demanar que es prenguin mesures de prevenció i educació per a la persona, la família i la societat, per combatre les conseqüències de la dependència, el maltractament i altres situacions de risc.
 • 5è: a instar les administracions perquè articulin els recursos necessaris per desenvolupar programes de prevenció de la dependència, per al manteniment de la capacitat de l'autonomia en la vida quotidiana, millorant i adequant les condicions dels espais físics, la mobilitat i la supressió de barreres arquitectòniques, ja siguin físiques, auditives, visuals o de comunicació.
 • 6è: a l'aplicació de les normatives dels principis del "disseny per a tothom", tenint en compte les nostres necessitats. 


Deures
Les persones grans tenim el deure

 • 1r: de ser responsables de les decisions que prenem lliurement, i de mostrar-nos respectuosos vers altres formes de pensar.
 • 2n: d'aportar la nostra experiència en l'aprenentatge per facilitar l'accés dels joves al món laboral.
 • 3r: de tenir una actitud oberta en relació amb l'oferta educativa, cultural, i d'àmbit formatiu que vagi adreçada al manteniment de la nostra independència.
 • 4t: de respectar el medi ambient i el medi natural, així com de fer un consum responsable i respectuós.

Principi de dignitat^

Pel qual les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure'ns lliures d'explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com ser tractades dignament sense discriminació per causa d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica, o qualsevol altra condició.

Drets
Les persones grans tenim el dret

 • 1r: a no ser discriminades per raons d'edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica, o qualsevol altra condició, a ser respectades en les nostres creences, cultura i/o llengua, i a ser emparades per un marc legal no discriminatori.
 • 2n: a ser reconegudes socialment, respectades en la nostra identitat, en els valors i en la nostra capacitat de decidir. A rebre un tracte digne, plural i normalitzat per part dels mitjans de comunicació
 • 3r: a una informació suficient que ens permeti prendre decisions lliurement, a nomenar representant legal en cas d'incapacitat, que siguin respectades les nostres voluntats anticipades, i que aquestes tinguin un caràcter revisable i revocable.
 • 4t: a viure en entorns accessibles, adaptats a les nostres possibilitats i sense barreres, per tal d'assegurar la dignitat en les condicions de vida i habitatge, i d'afavorir la seguretat i el benestar físic, moral, psíquic i espiritual, així com una atenció de qualitat. Així com a rebre un tracte digne i a poder gaudir d'un lloc de vida adient en casos de desnonament.
 • 5è: a obtenir els recursos econòmics i socials per viure amb suficiència i dignitat, a percebre unes pensions justes, amb especial atenció a les situacions de pobresa, de gènere, i a denunciar possibles situacions de maltractament, participant dels beneficis del creixement econòmic del país.
 • 6è: a exigir que les administracions esmercin recursos i accions per atendre les situacions de necessitat, i a donar suport, informació, orientació, per tal de combatre la dependència, el maltractament, l'abús i les actituds negligents.
 • 7è: a la vida privada, familiar i social, a personalitzar els entorns on vivim, a preservar la pròpia imatge, a la intimitat, a la protecció de dades personals, , a viure dignament, així com també a una mort digna. 


Deures
Les persones grans tenim el deure

 • 1r: de no discriminar per cap causa, a mantenir conductes i actituds de tolerància, acceptació i diàleg, i de respecte amb les cultures, les creences i les llengües.
 • 2n: de tenir cura de la pròpia qualitat de vida i de l'habitatge, sempre que les capacitats ens ho permetin, i alhora participar en la presa de decisions en els afers que ens són propis.
 • 3r: de manifestar-nos actives vers la dignificació de les persones grans, especialment de les dones grans.
 • 4t: de denunciar possibles situacions de maltractament, tant propi com aliè.
 • 5è: de mantenir el compromís de les generacions actuals per deixar a les generacions futures un món digne i en pau, que possibiliti el desenvolupament econòmic equitatiu i sostenible .
Accessibilitat