Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reconeixement del Grau de la Discapacitat

Les persones que pateixen una malaltia permanent que pot comportar unes conseqüències que generin una discapacitat per les activitats de la vida diària. El diagnòstic de les malalties no és un criteri de valoració, si no que es valoren les seqüeles que la malaltia dóna després d'haver rebut els tractaments oportuns. 

Les persones que puguin acreditar el grau de discapacitat podran beneficiar-se de diferents prestacions:

 • Reducció de l'IVA en la matriculació de vehicles.
 • Desgravació de la quantia establerta a efectes de la declaració de renda.
 • Exempció impost de circulació de vehicles (IVTM).
 • Bonificació en impostos de donacions i successions de béns patrimonials.
 • Targeta Dorada de la RENFE.
 • Altres.

Requisits ^

 • Persones que pateixen alguna discapacitat seqüela d'una malaltia física, psíquica i/o sensorial i necessitin saber el grau de disminució.
 • Es pot sol·licitar la revisió de grau de discapacitat en el termini de 2 anys de la valoració inicial o quan s'ha agreujat la malaltia.

Sol·licitud de reconeixement del Grau de Discapacitat^

Depèn de la Generalitat de Catalunya i es tramita a l'Oficina d'Afers Socials i Famílies:

Tràmit presencial:
Adreça: carrer Beneficiència, 9
Telèfon:  93 817 06 76

Tràmit telemàtic en el següent enllaç

 

Cal aportar la següent documentació:

 • Sol·licitud de l'imprès normalitzat.
 • Fotocòpia del DNI/ NIF o NIE
 • Fotocòpia del llibre de família o partida de naixement en els menors de 16 anys.
 • Informes mèdics o psicològics.
 • Resolució de reconeixement de la condició de pensionista.
Accessibilitat