Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Servei d'acollida

El Servei d’Orientació i Informació (SOI) és l’espai de primera acollida i atenció dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Vilafranca. És la porta d’accés que valora les demandes socials relacionades, amb els col·lectius d’Infància, adolescència, família, dona i persones amb risc d’exclusió social.

El SOI atén la ciutadania del municipi que necessitin informació i orientació del sistema de benestar social, així com elabora un prediagnòstic social per tal de valorar les necessitats de continuïtat i tractament social.

Objectius generals^

L’objectiu general de l’equip de treball del SOI es basa en donar Informació, orientació i assessorament per a tota la població de Vilafranca del Penedès. Es porta a terme un treball social individualitzat i familiar en les situacions amb un pronòstic de resolució a curt termini.

Per altra banda es treballen situacions pendents de valoració i clarificació del diagnòstic social quant es detecten possibles situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en llur territori.

Objectius específics^

  • Oferir atenció directa a la població a través d'entrevistes concertades.
  • Estudi de casos i elaboració d'un prediagnòstic social.
  • Orientar l’accés als Serveis Socials especialitzats.
  • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
  • Facilitar i gestionar l’accés dels usuaris a les prestacions socials públiques més adients per garantir les seves necessitats.
  • Valoració d’ajuts d’urgència social i altres prestacions o/i recursos socials.
  • Atendre les demandes de la Xarxa de Serveis Públics o d’altres Institucions per tal de clarificar la situació de l’usuari.
Accessibilitat